TEM Yöntemi

Rektal Tümörler İçin Minimal Girişimsel Ameliyatlar

Beden açısından daha kolaydır ve iyileşme süresi daha kısadır, ama herkes için uygun değildir.

Rektal kanser tanısı konulduysa büyük olasılıkla “açık” ameliyat ge­rekecektir. Cerrah tümöre ulaşıp çı­karmak ve kanserin yayılıp yayılma-dığını görmek için komşu dokuları incelemek amacıyla karında deri ve kaslar üzerinde geniş bir keşi yapa­caktır.

Öte yandan, eğer az sayıda ol­makla birlikte sayıları giderek artan rektum kanseri hastalarından biri iseniz, iki minimal girişimsel ameliyat tipinden biri için aday olabilirsiniz: Transanal endoskopik mikrocerrahi (TEM) ve laparoskopik rezeksiyon.

Daha Az Girişimsel Yol

1980′lerde uygulanmaya başla­yan minimal girişimsel ameliyatlar yeni sayılır. Ancak bazı kanser tiple­ri dahil olmak üzere, pek çok hasta­lıkta açık ameliyatla karşılaştırılabi­lecek sonuçlar verdiği için öne çık­maktadır. Hastalar açısından mini­mal girişimsel ameliyatın geleneksel ameliyatlara göre iki büyük üstünlü­ğü vardır: Daha az ağrı ve hızlı iyi­leşme süresi. Bunun nedeni kısmen, cerrahın, geniş bir hareket alanına gereksinim duyduğu için geniş bir ameliyat kesişi yapmasını gerekti­ren geleneksel ameliyat aletleri yeri­ne, karında açılan çok küçük kesik­lerden geçebilen bir skop (büyüteçli bir video kamera ve minyatür aletler taşıyan ince boru benzeri bir alet) kullanmasıdır. Cerrah, tümörü göre­bilmek için laparoskoba bağlı video monitörünü kullanır.

Transanal Endoskopik Mikrocerrahi (TEM)

Anüs yakınında yer almakla bir­likte anal sfinktere sıçramamış olan bazı ufak, erken evrelerdeki tümörler “transanal eksizyon” ameliyatı olarak bilinen bir ameliyatla anüsten girile­rek alınabilir. Transanal ameliyatın üstünlükleri, karında bir kesinin ge­rekmemesi ve hekimlerin çoğu durumda anüsü ve sfinkteri olduğu gibi bırakmasına olanak vermesidir ve bu kalıcı kolostominin gerekmeyeceği anlamına gelir.

TEM’in buna ek olarak sunduğu başka üstünlükler de vardır. Rektum­da transanal eksizyon sırasında ula­şılamayacak kadar yukarıda bulunan tümörlerin ve kolonoskopi sırasında çıkarılması olanaklı olmayan büyük rektal poliplerin çıkarılmasında da bu teknik kullanılabilir. Her iki durumda da TEM dışında hastaların önündeki seçenek karın yoluyla yapılan ameli­yattır.

Açık abdominal ameliyat ve tran­sanal eksizyonda olduğu gibi TEM de genel anestezi altında yapılır. Cerrah önce rektumu karbondioksit­le şişirir. Böylece endoskopiyi ve ameliyat aletlerini dolaştırmak için gerekli alan açılmış olur. Bu ameli­yatın tamamlanması 30 dakika ile üç saat sürebilir. Ameliyatın ardından hastaya ağızdan ağrı kesici verilir ve hasta hemen yemek yemeye veya bir şeyler içmeye başlayabilir. Tipik hastanede kalış süresi bir ya da iki gündür.

TEM düşünü­yorsanız aşağıdaki noktaları unut­mamanız önemlidir:

TEM yaygın bir uygulama değil­dir. Bu işlemi yapabilecek bir cerrah bulmak için büyük bir kanser merke­zine gitmeniz gerekebilir.

Rektum kanserinde standart ameliyat tekniği ya aşağı anterior rezeksiyon ya da abdominoperineal rezeksiyonla mezorektum ve lenf nodlarının çıkarılmasıdır. Ne TEM ne de transanal eksizyon ile lenf nodları alınmaz, bu nedenle evre-lendirme bilgisi eksik kalır. Bu ne­denle hekimler bu işlemler açısın­dan uygun durumdaki hastaları se­çerken çok dikkatli olmalıdır. Bu tip bir ameliyat olmayı umuyorsanız ve size olamayacağınız söylenirse düş-kırıklığına uğramayın. Hekim, bu ka­rarı tümörünüzün yerine ve evresine göre vermiştir ve TEM yönteminin kanseri çı­karmak, yinelemeyi önlemek ya da sağkalım şansınızı artırmak için en iyi yol olmadığı sonucuna varmıştır. Bu minimal girişimsel tekniklere uygun bir aday olsanız da olmasa­nız da bunları değerlendirecek ikinci bir cerrahın görüşünü almak yararlı olabilir.

TEM İndikasyonları

 • Rektal/sigmoid tümörler  (endoskopik olarak nonrezektabl)
 • Benign lezyonlar; –Adenomatöz polipler, –Displastik villöz adenom, –Karsinoid, –Diğer
 • Malign tümörler; –T1 lezyonlar (küratif-palyatif), –T2 lezyonlar (neoadjuvant tedavi ile bazı gruplarda küratif), –Diğer tedavileri reddeden kişilerde
 • Striktür
 • Rektal ülser
 • Rektal kanamaların kontrolü
 • Rektal prolapsus
 • Yüksek yerleşimli rektovaginal fistüller

TEM Yönteminin Avantajları

 • İyi görüntü
 • Ameliyat sonrası daha az ağrı
 • GIS fonksiyonlarının erken dönmesi
 • Hastane yatış süresinin kısalığı
 • Normal aktiviteye erken dönüş
 • Cerrah için ergonomik oluşu

TEM Yönteminin Sonuçları

 • Sınırlı endikasyon (hasta seçimi başarı oranını belirler)
 • Lokal tedavi için etkili yöntem
 • Minimal invaziv
 • Lokal tedavi yada diğer yöntemlere göre “rekabet” edebilecek yöntem
 • Yaygın kullanımını engelleyecek teknik zorluk
 • Düşük morbidite ancak nüks riski potansiyeli unutulmamalı
 • Lokal yada sistemik (kemo-radyoterapi) tedaviler ile kombine edilirse gelişebilecek bir yöntem
 • Distal kolon ve rektumun daha çok benign lezyonlarında
 • Rektumun seçilmiş kanserlerinde

EKSTRA

TEM’de Preoperatif Evreleme ve Postoperatif Takip

TEM’de Preoperatif Evreleme

 • Rektal muayene
 • ERUS
 • Pelvik CT
 • MRI (rektal problu)
 • Biopsi ve tatoo

TEM’de Postoperatif Takip

 • gün sıvı diet
 • gün normal diet (mukozektomi)
 • gün normal diet (tam kat rezeksiyon)
 • gün mobilize

Ortalama yatış süresi 1.5 gün

TEM Yönteminin Tarihçesi

1980: Cologne üniversitesinde teknolojik gelişimin başlaması
1981-1983: Eksperimental gelişim ve uygulamalar
1983-1985: Cologne ‘de klinik uygulamalar
1985-1989: Mainz ‘de klinik uygulamalar
1989-1997: Tuebingen ‘de malign tümörlerde klinik uygulamalar
1998-2005: Munich ve Muellheim ‘de klinik uygulamalar
2008: NOTES teknolojisinde kullanımı (transvaginal kolesistektomi ve transrektal kolektomi)